Privatumo politika

2018 m. gegužės 24 d. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Bendrovė– reiškia UAB „Statrenta“, įmonės kodas 304472866, buveinės adresas Europos pr. 71, Kaunas, info@statrenta.lt.

2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis, t.y. bet kuris konkretus fizinis asmuo, kuris susijęs su Bendrove sutartiniais (įrangos nuomos, jos pristatymo ir kt.) santykiais ar yra kaip nors kitaip susijęs su Bendrovės sutarčių pagrindu teikiamomis (įrangos nuomos, jos pristatymo ir kt.) paslaugomis (yra atstovas, juridinio Bendrovės partnerio atstovas ir pan.).

3. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus tvarkant asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2. Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei užtikrinti kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

3. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.

4. Bendrovė renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovę ar kitu būdu.  

5. Bendrovė rūpindamasi Duomenų subjekto privatumu ir vertindama Duomenų subjekto pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, užtikrinant tinkamą užsakytų paslaugų ir sutarties įvykdymą, t.y. Duomenų subjektas yra informuotas, kad Bendrovė turi teisę sutartinius įsipareigojimus vykdyti pasitelkdama trečiuosius asmenis ir laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka, kad jo Bendrovė perduotų jo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kuriuos Bendrovė pasitelkė sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Bendrovė taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. 

6. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.

7. Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:

7.1. Duomenų subjekto paslaugų (nuomos) pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;

7.2. Duomenų subjekto identifikavimui;

7.3. nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

7.4. problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;

7.5. susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;

7.6. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui ar teisių įgyvendinimui;

7.7. tiesioginės rinkodaros tikslais;

7.8. verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;

7.9. susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu gauti atsiliepimus apie suteiktas paslaugas;

7.10.susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu pateikti pretenzijas, pastabas. 

7.11. auditui.

8. Duomenų subjektas, savanoriškai pateikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šių Taisyklių, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.

9. Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, kurie tvarko Bendrovėje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.

III. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS

1. Bendrovės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys (išdavimo data, vieta, galiojimo data, numeris), asmens kodas, gimimo data, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys, darbovietė, informacija apie Duomenų subjekto įsigytas paslaugas (jų kiekiai, datos, paslaugų kainos, pirkimo istorija, Bendrovės darbuotojas, pas kurį buvo įsigyta paslauga ir kita su paslaugos įsigijimu susijusi informacija).

2. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. 

3. Bendrovės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Duomenų subjekto asmens duomenis, laikosi šių principų:

3.1. Duomenų subjekto suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.

3.2. Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

3.3. Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais.

3.4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami.

3.5. Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Bendrovės produktus ir paslaugas.

3.6. Duomenų subjekto asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Bendrovės darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.

3.7. Duomenų subjekto asmens duomenų Bendrovė neatskleidžia tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Bendrovę įpareigoja pats Duomenų subjektas.

4. Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA

1. Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami savo parašu.

3. Bendrovė taip pat suteikia Duomenų subjektui galimybę atsisakyti Bendrovės siunčiamos informacijos.

4. Duomenų subjekto pateikti duomenys, kurie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais padeda užtikrinti Bendrovės paslaugų tobulinimą bei vystymą ir suteikia galimybę pateikti kuo geresnius paslaugų pasiūlymus.

5. Duomenų subjekto duomenis Bendrovė naudoja įstatymų leidžiamoms rinkodaros veikloms. 

6. Asmens duomenys rinkodaros tikslais renkami, tvarkomi ir naudojami taip, kad neleistų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

7. Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, gali įgyvendinti ir Bendrovę informuodamas raštu.

X. ATSAKOMYBĖ

1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

XI. TAISYKLIŲ KEITIMAS

1. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles.

2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų pakeitimo dienos.

3. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

XII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ LAIKYMO TRUKMĖ

Nebent kitaip būtų nurodyta šioje duomenų apsaugos politikoje ar Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose, Bendrovė saugos asmeninius duomenis su išreikštu asmens duomenų Subjekto sutikimo rinkodariniams, statistiniams, analizės tikslams – 3 metus, visus kitus gautus asmeninius duomenis, įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose numatytais terminais, tačiau ne trumpiau nei reikalinga tarp šalių sudarytos sutarties numatytiems tikslams pasiekti, sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, sutartinėms teisėms įgyvendinti. 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmuose arba Kauno apygardos teisme.